TAVİZ BEDELİ NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 2,050 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAVİZ BEDELİ NEDİR?

TAVİZ BEDELİ NEDİR?

Taviz bedeli, vakıf mallarının mülke dönüştürülmesi sırasında mülkü tasarruf eden kişiye intikal için ödenen bedeldir. Vakıf taviz bedeli olarak adlandırılan bu bedel ile ilgili yönetmelik Vakıflar Kanunu’nda bulunmaktadır.

Vakıflar Kanunu 18. Maddesine göre tapu kayıtlarında vakıf şerhi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde olan gayrimenkuller, işlem tarihindeki emlak vergisi değerinin % 10’u oranında taviz bedeli ödenerek serbest mülkiyete geçerler. Gayrimenkuller üzerindeki faaliyet denetimi, tescilleri ve korunmaları Vakıflar Kanunu gereğince yapılır. Vakıfların onarılması, korunması, işletilmesi ve tasarruf edilmesi Vakıf Taviz Bedeli ile yapılmaktadır.

Vakfa ödenmesi gereken Vakıf Taviz bedeli gayrimenkulün değerinin % 50’sidir. Taviz bedelinin kamulaştırma için kullanılması söz konusu ise kamulaştırma bedeli üzerinden hesaplama yapılır.

Taviz bedeli, tebligat ile beyan edildikten sonraki 60 gün içerisinde peşin, 2 ya da beş eşit taksit olarak vakıf hesabına ödenir. Taksitli taviz bedeli ödemelerinde gayrimenkule ipotek konmaktadır. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tümü birden alınır.

Vakfın türüne göre ayırım yapılmaksızın mevcut kiraya verilmiş arazilerin veya derhal ve süreye bağlı kiralanmış gayrimenkullerin mülkiyetleri illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü tarafından belirlenerek rayiç bedelinin yüzde ellisi oranında hesaplanır.

TAVİZ BEDELİNİN İADESİ

Vakıf taviz bedeli ödenerek şerhi kaldırılacak ise ödenen bedel iade edilmektedir. Vakıf şerhi terkininde on yıllık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

TAVİZ BEDELİ ÖDEMEMENİN SONUÇLARI

Taviz bedeli ödenmeksizin gayrimenkulün devir ve intikali yapılmış ise devralan kişinin taviz bedeli ödeme yükümlülüğü vardır. Vakıf taviz bedelinin ödenmemesi durumunda tapu Müdürlükleri gayrimenkulün tescilini yapmamaktadır.

Ayrıca vakıf  taviz bedelleri, ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanır.

İlanları Karşılaştırın