MÜRURU ZAMAN NEDİR
  • 23-04-2018
  • 2,050 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜRURU ZAMAN NEDİR

MÜRURU ZAMAN NEDİR?

Müruru zaman, zaman aşımı demektir. Yasaların kişilere vermiş olduğu hakların ve yükümlülüklerin kanunlar ile belirlenen sürenin aşılması ile bu hak ve yükümlülükler müruru zamana uğrar.

Müruru zaman, kişilere tanınan hak ve yükümlülükleri değil dava açma hakkını ortadan kaldırır. Dava açma süresi kanunda belirtilmiş süreyi geçmişse hak sahibi dava açma hakkını kaybetmiş olur. Mürur zamana uğradığı halde davacı dava açtığında müruru zamana uğradığını davalı ispat etmelidir.

Borçlar Kanunu’na göre borçlunun müruru zamana uğradıktan sonra borcunu ödemesi durumunda ve bunu fark etmesi durumunda parasını geri alamaz. Kanunda gösterilen süre hak düşümü süresi ise ve borçlu borcunu bu süre dolduktan sonra ödediyse parasını geri alabilmektedir. Borçlar Kanunu'nun 125. maddesine göre başka bir sözleşme yoksa davaların müruru zamana uğraması 10 yıldır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda arsa paylarının düzeltilmesinde müruru zaman bulunmamaktadır. Kadastro Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre tapuda tescilli mülkiyet haklarının korunması müruru zaman ile tanımlanmıştır. Tutanakla belirlenen haklar 10 yıllık zaman aşımı süresine sahiptir. Bu süre dolduktan sonra ilgililerin itiraz etme ve dava açma hakkı yoktur.

16 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ ile Devlet tahsil edemediği kamu alacaklarının zaman aşımı süresini 5 yıl olarak belirtmiştir. Borçlu şirket ve vatandaşlardan beş yıl içinde tahsil edilemeyen alacaklar silinmektedir. Aynı sistem vergi ödemelerinde de geçerlidir.

Medeni Kanunun 712. Maddesinde tapu sicilinde malik olarak kaydı olan kişilerin, taşınmaza dair zilyetliğini 10 yıl sürekli olmak ve davasız olmak şartıyla devam ederse, kazanılan mülkiyet hakkına itiraz edilemeyecektir.

Borcun ödenmesi bir süreye bağlanmış ise ve o sürenin sonu gelmesiyle alacak muaccel olur ve o günden itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlar.

Kanunlarda beş ve on yıllık zamanaşımından farklı zamanaşımı süreleri de bulunmaktadır.

İlanları Karşılaştırın