TAPULAMA NEDİR?
  • 10-04-2018
  • 1,786 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPULAMA NEDİR?

TAPULAMA NEDİR?

Taşınmazlar üzerindeki sahip olunan hakların tapu kütüğüne işlenmesine tapulama denir. Tapulama ile şahıslar üzerine kayıtlı taşınmazların kadastro tarafından kaydı tutulmaktadır.

Tapulama Kanunu’na göre tapulamaya başlandığı tarihten itibaren il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan yerlerdeki taşınmazlar tapusuz ise tapulanmakta, tapulu olanların kayıtları da bu kanun hükümlerine göre yenilenerek kadastro planları tanzim edilir ve tapu sicilleri yapılır. Böylelikle taşınmazların hak sahipleri belirlenmiş ve tescil edilmiş olur.

Taşınmazların tapuları Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınır. Kadastro Müdürlükleri de taşınmazları harita üzerinde numaralandırarak kayıt altına alır. Taşınmazlar üzerinde hak sahibi olanların olası anlaşmazlıklar karşısında hukuki işlemlere başvurmaları için bu kayıtlar önemlidir. Kadastro belgesi ile taşınmazın sahipleri taşınmaz üzerindeki sahipliğini resmi olarak kanıtlamaktadır.

Tapulama uygulaması bir kamu hizmeti olduğu gibi özel mülkiyet kavramının gelişmesi, sınırların belirlenmesi ve taşınmazlar ile ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesi için kullanılmaktadır.

TAPULAMA KANUNU

766 Sayılı Tapulama Kanunu’ n da, tapulama işlemlerinin düzenlenmesi ve tapulama birliklerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi, gayrimenkul sınırlarının belirlenmesi, tapulama tutanağının tanzimi ile ilgili hükümler belirtilmektedir. Kanun’ a göre tapu işleri her bölgede Tapu Müdürü tarafından idare edilmektedir. Tapulama Müdürü’ nün görevleri, Tapulama Kanunu ve yönetmeliğinin işleyişini idare etmek, tapulama işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesini sağlamak, emrindeki memurların denetimini gerçekleştirmektedir. Tapu Müdürüne bağlı çalışan kişiler, kontrol mühendisi, fen işleri ve tasarruf kontrol memurları, teknisyen ve yardımcıları, katip, jaloncu ve diğer hizmetlilerdir.

TAPULAMA TUTANAĞI

Tarıma elverişsiz arazi ve bölgeler tapulanmamaktadır. Bu tür yerlerin tespiti, tapulamaya tabi olup olmadığı tapulama tutanağı ile belirlenmektedir. Tapulama teknikerleri taşınmazlar hakkında yaptıkları araştırma ve değerlendirmeleri, taşınmazın durumuna ait bilgileri taşınmaz için açılan tutanağa yazarlar. Bu tutanaklar, teknisyen ve yardımcısı, muhtar, bilirkişiler, bitişik gayrimenkul sahipleri ve taşınmazla ilgisi olan kişiler tarafından incelenir, itirazlar değerlendirilir ve tasdik edilir.

İlanları Karşılaştırın