TAPU PLANI NEDİR
  • 19-04-2018
  • 1,565 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU PLANI NEDİR

TAPU PLANI NEDİR?

Tapu Planları Tüzüğü’nün de gayrimenkullerin tapuya tescil edilmesi ve sınırlarının belirlenmesi ile tapu alanlarının yapım ve değişiklikleri yer almaktadır. Tüzüğün 4. maddesine göre tapu planları hakkında ki tüm detayları göstermektedir.

Tapu planlarının hazırlanmasının esas amacı tapu tescili gereken gayrimenkullerin teknik mülkiyet ve irtifak haklarının kesin olarak belirlenmesidir. Tapu planları, parsel sınırlarını ve parsel içindeki eklentiler dahil tüm yapılaşmalarını gösterir. Bu gösterimde mevcut yapılaşmaların ayrıca parsel içindeki konumları da tam olarak belirtilir.

 Bu işin sağlıklı olarak yapılabilmesi için ilk adım, kadastro paftalarının oluşturulması, yenilenmesi ve kesinleştirilmesidir. Kadastro paftalarında yapıların konumları ve diğer teknik konular, gerek arşiv gerekse fiili olarak sahada yapılan ölçüm ve kontroller sonucu kesinleştirilir. Bütün bu çalışmalar Tapu Planları Tüzüğü’nde belirtilen esaslara göre yapılır.

Yukarıda belirtildiği gibi kadastro paftaları üzerinde çalışmalar eğer mevcut eski paftalar üzerinde yapılıyorsa eski paftaların sayısallaştırma yöntemi ile taranıp bilgisayar ortamına atılması ilk ve önemli adımdır. Herhangi bir çelişkili durumda arazideki mevcut alan fiili olarak ölçülerek kontrol edilip düzeltilebilir. Böylece eski kadastro paftaları dijital ortamda ve pratik kullanıma geçmiş olur. Sahada yapılacak çalışmalar, idarenin kendisi tarafından veya diğer teknik yeterliliği yönetmelikte belirtilmiş kişi ve kuruluşlara yaptırılabilir. Şüphesiz yeni kadastro alanlarında önemli olan çalışma belirttiğimiz şekilde sahada yapılan çalışmalardır.

Arşiv ve saha çalışmaları sonucunda Tapu Planları Tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş olan yeni ve geçerli paftalar ilgili Tapu Müdürlükleri’nin onayına sunulur. Kadastro haritalarının onayından önce sahil şeridi, orman alanları, meralar gibi özellikler içeren alanlarla olan ilişkileri değerlendirilir. Onaydan sonra bu bilgiler tapu siciline kaydedilir.

Tapu planlarına yapılan itirazlar Tapu Müdürlükleri’nce mevcut belgeler ve uzman personelin çalışmaları sonucunda değerlendirilerek itiraz konusu hakkında karar verilir. İtirazda mevcut belge ve uzman görüşüne uymayanlar reddedilir.

İlanları Karşılaştırın