TAKYİT NEDİR
  • 19-04-2018
  • 5,574 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAKYİT NEDİR

TAKYİT NEDİR?

Takyit, kelime anlamı olarak kayıt altına alma, bağlı kılma, koşullara bağlayarak kısıtlama ve sınırlamadır. Yani gayrimenkulün mülkiyet hakkının kısıtlanması takyittir. Tapudaki şerhler, irtifak hakları, taşınmaz mülkiyeti, vakıf olması, ipotek, vefa hakkı, haciz, intifa hakkı, şufa hakkı ve rehin bulunması takyite verilecek örneklerdir. Tapuya kayıtlı taşınmazların ve ayni hakların üzerindeki sınırlamayı ifade eder. Bu yüzden gayrimenkul alım satımlarında tapu kütüğünde takyit olup olmadığı araştırılmalıdır.

Bir gayrimenkulün tapu kütüğünde takyit şerhi bulunuyorsa o gayrimenkulün kanundaki öngörülen veya sözleşmede belirtilen hususlarda sınırlaması olmaktadır. Bu da gayrimenkule satış ve devir gibi işlemler yapılamayacağını gösterir. 775 sayılı Kanuna göre tahsis edilen ya da edilecek gayrimenkullerde takyit süresi 10 yıldır.

Söz konusu gayrimenkulün tapu kütüğünün şerhler, beyanlar, rehinler sütununda bulunan ancak devrini ve satışını engellemeyen takyitler varsa düzenlenecek resmi sentte bu takyitler belirtilmelidir. Senedin arka yüzündeki özel sütunlara gayrimenkulün mahalle, ada, parsel, yüz ölçüm bilgileri ve detaylı olarak üzerinde ki takyitli şerhler konusu, kaç yıllık olduğu ve devredileceği kinin kimlik bilgileri belirtilmelidir.

775 Sayılı Gecekondu Kanunu’ nun 34. Maddesine göre belediyelerce tahsis olunan arsalar ve bu arsalar üzerinde yapılan binalar, 10 yıl süre içinde devir edilemez, temlik olunamaz, rehin ve ayni haklarla takyit edilemez, satış vaadi sözleşmesine konu edilemez. Bunun yanı sıra taksim ve satış ile şüyuun giderilmesi, kamu kurumları haricinde haczedilmesi ve işgal olunması mümkün değildir.

Ortaklığın giderilmesinde durumlarında söz konusu gayrimenkulün tapu kaydında üçüncü kişi lehine haciz, iştira şerhi ve ipotek kaydı gibi takyitler bulunması halinde gayrimenkulün satışının bu takyitlerle birlikte yapılması mecburidir. Satış kararı verilmesi durumunda hüküm fıkrasında takyitli satış yapıldığı gösterilmektedir.

İlanları Karşılaştırın