KANUNİ İPOTEK NEDİR?
  • 02-04-2018
  • 967 Görüntüleme
  • A +
  • A -

KANUNİ İPOTEK NEDİR?

Kanuni ipotek, bir kanun hükmü ile belirlenmiş, alacak miktarının belli olduğu durumlarda mal sahibinin rızasına gerek duyulmadan, alacaklının isteği ile tapu siciline tescil edilen ipotektir. Kanuni ipotek satış, ölünceye kadar bakma akdi ve taksimde kanunu ipotek tesis edilebilmektedir.

Kanuni ipotek, tescile tabi olan ve tescile tabi olmayan ipotek olarak iki şekilde yapılmaktadır.

Tescile tabi olmayan kanuni ipotek, aksi kanun olmadıkça tapu kütüğüne tescil edilmesi gerekmemektedir. 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu ile düzenlenmektedir. Kanuna göre Tescile tabi olmayan kanunî ipotek haklarına, taşınmazın korunması,  sigortalanması ve değerinin azalmasının önlenmesi için başvurulmaktadır.

Tescile tabi kanuni ipotek hakları, bir alacaklının lehine yapılmaktadır. Bu hakkın oluşması için beş temel öğe söz konusudur.

1-Henüz kazanılmamış bir alacak olması,

2-Alacaklının sicil memuruna karşı ileri sürebileceği kanun hükmü bulunması

3-İpotek hakkının sonuç doğurması için tescil şartına bağlanması

4- Lehine ipotek hakkı kurulacak kişilerin belirli olması

5-Üzerine ipotek hakkı kurulacak kişinin sicile tabi taşınmaz ya da aracının bulunmasıdır.

KANUNİ İPOTEK NE ZAMAN KİMLER TARAFINDAN TESİS EDİLİR? 

Tescile tabi kanuni ipoteği talep edebilecek alacaklılar; satışta alacağı olan taşınmazı satan kişiler, elbirliği ortakları ve mirasçılar, taşınmaz üzerine yapı inşasında malzeme ve emek veren alt yüklenici ve zanaatkarlardır.

KANUNİ İPOTEK HAKLARI NEDİR?

Alacaklı durumda olan satıcılar, mirasçı ve zanaatkarlar malın sahibinin rızası olmadan ipotek hakkı sahibidirler. Var olan alacaklar gibi henüz doğmamış ama doğması kesinleşmiş alacaklar içinde kanuni ipotek hakkı vardır.

KANUNİ İPOTEK TERKİNİ NEDİR?

Tapu kütüğüne şerh edilen bir taşınmazın hükümden düşürülmesi ile kanuni ipotek terkini gerçekleşmektedir. Borçlu borcunun tamamını ödeyerek taşınmazının üzerindeki ipoteğin kalkmasını sağlayabilir.

İlanları Karşılaştırın