İLMÜHABER NE DEMEK?
  • 02-04-2018
  • 2,764 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İLMÜHABER NE DEMEK?

İlmühaber, kişilerin yaşadığı yer, medeni durumu gibi pozisyonlarını gösteren hal bildirme kağıdıdır. Ayrıca sözlük anlamından biri de bir şeyin alındığını bildiren alındı belgesidir.

Emlak sektöründe ilmühaber kelimesine oldukça sık rastlanmaktadır. Tapu Sicilleri kayıt tutulurken kadastro tarafından yapılan hataların düzeltilmesi için hak sahibi kişiler doğruluğunu ispat etmek istedikleri bilgiyi resmi olarak göstermeleri ilmühaber ile yapılmaktadır. 

Şirketler Hukuku’nda ise ilmühaber, anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymeti ifade etmektedir. Değerli evrak niteliğindedir. İlmühaberler de, hisse senetleri gibi, nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenebilirler. Payların bedellerinin tamamen ödenmesi ile hamiline yazılı ilmühaber çıkarılabilmektedir. İlmühaber, hisse senetleri yerine geçecek ortaklara verilen menkul kıymet niteliğinde geçici bir belgedir. Geçici olsa da ortaklık haklarının sürekli olmasını sağlar.

İlmühaberler Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği şekilde düzenlenmektedir. Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’ne ilmühaber ile başvuruda bulunulabilmesi için doğru bilgilere yer verilmiş olması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.

İLMÜHABER ÖRNEĞİ

İlmühaber belgesinde en üst bölüme verileceği kurumun adı yazılır. Onun altına ticaret sicil numarası, belgenin düzenlendiği tarih, seri numarası ve sıra numarası belirtilir. Belgenin konusu olan tüzel kişi, kurum, şirket bilgileri ifade edilir.  Şirketin toplam nominal sermayesi, toplam pay adedi, bir hissenin nominal değeri belirtilir. Altına Ortağın adı soyadı, vergi kimlik numarası, ikametgah adresi, norminal sermayesi, hisse adı belirtilir. Belgenin devri ile ilgili şartlar belirtilerek yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, hissedar ve ortağın isimleri, ıslak imzaları ve şirket kaşesi yer alır.

İLMÜHABER DEVRİ

Hisse senedi yerine geçen ilmühaberlerin devri noter huzurunda devir sözleşmesi ile yapılmaktadır. Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararı, limited şirketlerde ortakların 3/4’ünün kararı ile devir talebinde bulunulmaktadır.

İlanları Karşılaştırın