İZALEİ ŞÜYUU NE DEMEK?
  • 09-04-2018
  • 608 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İZALEİ ŞÜYUU NE DEMEK?

İZALE-I ŞÜYUU NE DEMEKTİR?

Paylı mülkiyete sahip maliklerin mal paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşmeleri durumunda mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır. Mahkeme kararı ile söz konusu mal satılarak ortakların sahip oldukları hisse bedeli aralarında paylaştırılır. Mahkeme yoluyla bu şekilde mal paylaşımına izale-ı şüyuu denmektedir. Kelime anlamı ortaklığın giderilmesidir.

İZALE-I ŞÜYUU DAVASI

Medeni Kanun’un 628. Maddesine göre ortak ve elbirliği bulunan bir malın aynen taksiminin mümkün olmadığı durumlarda mahkeme kararı ile satışı gerçekleştirilir ve bedel payları oranında hissedarlara verilir. Bu tür taşınır, taşınmaz malların, hakların paylaştırılarak ortaklığın giderilmesi davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir.

Bir gayrimenkul üzerinde ortak tapuya sahip hissedarların her birinin dava açması mümkündür. Davacı taraf diğer hissedarların tümünün aleyhine dava açmış sayılır. Diğer hissedarların tümü davalı taraftır. Davalıların kimler olduğu tapu kaydı ile tespit edilir. Mahkeme masrafları tüm hissedarlar arasında payları oranınca paylaştırılmaktadır. Söz konusu gayrimenkul belli bir süreliğine herhangi bir kişiye kiralanmışsa bu süre içinde izale-ı şüyuu davası açılamaz. Bunun dışında gayrimenkulün kiralık, hacizli, ipotekli olması üzerinde intifa ve irtifak hakkı bulunması dava açılmasına engel teşkil etmez.

İzale-ı şüyuu davası için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunulduktan sonra mahkeme taraflara davetiye çıkarır. Tapu kayıtları çıkarılır. Tapu kaydında paylar belirtilmemişse taraflardan veraset belgesi istenir. Mahkeme bilirkişi görevlendirerek gayrimenkulün aynen taksiminin mümkün olup olmadığını inceletir.

Gayrimenkulün satılması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık varsa anlaşmazlığın giderilmesi için dava ileri tarihe ertelenir. Tarafların aralarında anlaşmaya varamamaları durumunda ve gayrimenkulün aynen taksiminin mümkün olmadığı belirlendiği takdirde mahkeme gayrimenkulü satışa çıkarmaktadır. Gayrimenkulün satış bedeli bilirkişi raporu ile belirlenerek bu bedel üzerinden satış yapılır ve bu bedel hissedarlara hisseleri oranında paylaştırılır.

İlanları Karşılaştırın