İFRAZ NEDİR?
  • 09-04-2018
  • 768 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İFRAZ NEDİR?

İFRAZ NEDİR?

Kelime anlamı ayırmak olan İfraz, bir taşınmazın tapu sicilinde bir parselden meydana gelmesine ancak imar planına göre hazırlanan haritalarda birden fazla parsele ayrılması ve tapuya da bu işlemin tescil edilmesine denir. Ayırma işlemi kazaen veya yargı yolu ile olabileceği gibi anlaşmalı olarak da belli parsellere bölme şeklinde olabilmektedir. Her parsel tapu kütüğünde ayrı sayfaya tescil edilir.  

İmar Kanunu’na göre gayrimenkul belediye ya da mücavir alanlar içinde ise ifrazı konusunda bağlı bulunduğu belediyeler yetkilidir, Belediye Encümeni kararı ile ifraz yapılır.

İFRAZ NASIL YAPILIR?

İfraz işlemi için Kadastro Müdürlüğü’ne mühendislerin hazırladığı ayırma işlemini gösteren kroki ile beyanda bulunmak gerekir. Kadastro Müdürlüğü beyannameyi inceleyerek uygun bulması ve onay vermesi ile belediye Encümenine tasdik ettirilir. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ifraz işlemi sevk edilir ve hukuksal bir engel olmaması durumunda tapu harcı tahsil edilerek tapuya tescili yapılır. İfraz harcı bedeli, ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden binde 11,38 olarak hesaplanmaktadır.

İFRAZ İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İfrazı gösteren krokili beyanname, belediye veya mücavir alanda olan gayrimenkul için Belediye Encümen kararı, dışında ise İl idare Kurulu kararı, maliklerin ya da vekillerinin vekaletnameleri ile kimlik bilgileri, ikişer adet fotoğrafları tapuya verilmelidir. İfrazı yapılacak gayrimenkul bina niteliğinde ise deprem sigortası gereklidir.

İFRAZEN TAKSİM

İfraz işlemi iki türlü yapılmaktadır. Nitelikli parselasyon ve niteliksiz parselasyon…

Nitelikli parselasyonda ifraz, kamu yararına okul, yol, yeşil alan, ibadethane, park yapma amacı ile kamuya terk edilmesidir. Niteliği olmayan parselasyonda ise parselin birden fazla parsele ayrılmasıdır.

İfraz işleminin tersi yani parsel birleştirme işlemine ise tevhid denmektedir. Uygulanışı ise ifraz işlemi ile aynıdır.

İlanları Karşılaştırın