İSTİMLAK NEDİR?
  • 11-03-2018
  • 602 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İSTİMLAK NEDİR?

İSTİMLAK NEDİR?

İstimlak, şahsa ait özel gayrimenkulün kamu yararına satın alınmasıdır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda istimlakın nasıl ve hangi durumlarda uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Özel şahıslara ait taşınmaz park, yol, metro, alt ve üst geçit, otopark gibi kamu yararına olacak faaliyetlerde bedel karşılığında istimlak edilmektedir. Bu bedel devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından peşin ödenmektedir.

İstimlak yapabilen kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Devlet Su İşleri ve Devlet organlarıdır.

İstimlak, Özel şahısların mülkünün tamamına uygulanabildiği gibi belirli bir kısmına da uygulanabilmektedir. Ayrıca gayrimenkulün üzerinden geçit hakkı kurulması gibi idari irtifak hakları da söz konusu olabilmektedir.

Özel şahsa ait gayrimenkul üzerinde halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durum varsa istimlak kararı alınmasında Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiştir.

İSTİMLAK BEDELİ NEDİR?

İstimlak Belediyeler tarafından yürütülüyorsa gayrimenkulün mülkiyet durum tespiti yapılır ve belediye encümeni tarafından istimlak kararı alınır. Karar neticesinde özel şahsa ait gayrimenkulün tapu kütüğüne istimlak şerhi konur. Gayrimenkulün değeri Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon bu belirlemeyi yaparken gayrimenkulün vergi kayıtlarını ve emlak ofislerinden bilgi alır. Eğer söz konusu gayrimenkul bu komisyonun uzmanlık alanı dışında ise bilirkişiler yetkilendirilir.

İstimlak kararı çıkan ve bedeli belirlenen gayrimenkulün sahibine istimlak kararı tebligat ile duyurulur. Mülk sahibi uzlaşmaya davet edilir. Uzlaşma görüşmesi bir tutanak ile kayıt altına alınır. Uzlaşma sağlandığında Belediye Encümen Kararı çıkar ve gayrimenkul sahibine mülkün bedeli ödenir. Uzlaşma sağlanamazsa gayrimenkul sahibi itiraz ederek mahkemeye başvurur. Mülk sahibinin belediye tarafından belirlenerek teklif edilen bedele itiraz hakkı vardır. İstimlak davası açılır ve mahkeme bilirkişi yetkilendirerek gayrimenkulün değerini tespit eder. Bu değer ilgili kurum tarafından mülk sahibine ödenir ve mahkeme tescil kararı ile açıklanır.

İlanları Karşılaştırın