İMAR İHYA NEDİR?
  • 24-01-2018
  • 1,672 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İMAR İHYA NEDİR?

İMAR İHYA NEDİR?

Tapu kaydı bulunmayan, hazineye ait, orman alanı olmayan, kamu yararına kullanımına tahsis edilmemiş, verimsiz arazilerin emek ve parasal harcamalar ile verimli ve kullanılabilir tarım arazilerine dönüştürülmesi o arazinin ihyası olarak tanımlanır.  Normal şartlar atında devlete ait bu arazilerin şahıslara devri söz konusu olmamakla beraber Kadastro Kanununun 17.  maddesi anlatıldığı gibi para ve emek harcanarak ihya edilmiş araziler için bir istisna getirmektedir. Hazineye ait bu verimsiz arazinin kullanılabilir tarım arazisi haline getirilmesini sağlayan kişiler adına tescili olanağı verilmiştir. Bu istisna için ihyanın tamamlanmasını takip eden en az 20 yıllık bir süreninde geçmiş olması gerekmektedir. Bu ve detayları Kadastro Kanununun 14.  Maddesinde yazılan tüm şartlar yerine getirilen hazine arazileri bu ihyayı gerçekleştiren şahıslar adına tapuda tescil edilir.

Kadastro Kanununun 14.  Maddesi, verimsiz arazilerde en fazla 100 dönüm eğer toprağın sulanması mümkün ise en fazla 40 dönüm olmak kaydı ve aralıksız 20 yıl bu ihya edilen arazide bulunup zilyetliğine sahip olan kişiler adına tescil edilebilir der. Açılan dava sonucu bu ihya edilen arazilerin durumu tespit edilerek mülkiyeti bu kişilere verilir. Aksi durumda arazilerin mülkiyeti hazineye aittir.

İmar ihya için açılan davalarda hazine lehine verilen kararların çoğunda arazinin orman alanı içinde bulunması, meralık alan olması, eskiden beri zaten tarımsal olarak kullanılabilir olması, gibi nedenler öne çıkmaktadır. Böyle durumlarda oluşturulacak bilirkişi raporu, tanıkların beyanları, kadastro kayıtları önem kazanır.  Amaç arazinin imar ihyaya uygunluğu ve ihyanın gerçekleştirildiğinin ispatıdır. Gerekli durumlarda komşu verimsiz araziler ve ihya edildiği söylenen arazilerden alınan toprak numune analizleri ile ihyanın gerçekleştirildiği ispat edilir. Kanunun ruhu işe yaramayan arazilerin ihya edilerek üretime katılmasıdır.

İlanları Karşılaştırın