ECRİ MİSİL NEDİR?
  • 24-03-2018
  • 579 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ECRİ MİSİL NEDİR?

ECR-İ MİSİL NEDİR?

Ecr-i misil, hazineye ait bir gayrimenkulün, idare izni alınmadan gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılması, üzerinden tasarruf edilmesi durumunda idarenin işgalciden talep ettiği tazminattır. Ecr-i misil de idarenin mağdur olup olmadığına ve işgalcinin kusurlu ya da kusursuz olduğuna bakılmamaktadır.

İşgalci, hazineye ait bir gayrimenkulü idarenin izni olmadan kullanan, tasarruf eden gerçek ve tüzel kişidir. İdarenin işgalciden talep edeceği ecr-i misil bedeli işgalden önceki tahmini gelir bedeli esas alınarak hesaplanır.

Ecr-i misil de bir gayrimenkulü izinsiz kullanmak, mal sahibinin malını kullanamaması ve zarar uğraması, işgalcinin bu gayrimenkulden fayda sağlaması söz konusudur. 

Ecr-i misil tespitinde dikkate alınan hususlar, taşınmazın imar durumu, yüzölçümü, niteliği, alt yapı hizmetlerinin durumu, konumu, kullanım şekli ve işgal sırasında gelir elde edilip edilmediğidir. Ayrıca aynı bölgede bulunan emsal gayrimenkullerin kira bedelleri, varsa ecr-i misil bedel ve yargı kararları, bilirkişi raporları dikkate alınmaktadır.

ECR-İ MİSİL DAVASI

Ecr-i misil davası, bir taşınmazın haksız yere ve izinsiz olarak kullanılması sonucu hak sahiplerinin zararını tazmin etmek için açılan davadır. Taşınmazın işgali sırasında hak sahibinin kaybettiği menfaati ecr-i misil davası ile hukuken karşılanmaktadır. Ecr-i misil davası için dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvurmak gerekir.

Mahkeme tarafından takdir edilen ecr-i misil, işgalciye 15 gün içinde elden ya da iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir.

ECR-İ MİSİL DAVA DİLEKÇESİ

Ecr-i misil dava dilekçesinde davalı ve davacı kimlik bilgileri, deliller, açıklamalar, istem ve sonuç bölümleri yer almaktadır.

Hazine taşınmazlarının tahliyesi, Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü’nün talebi ile bulunduğu yer mülki amirince 15 gün içinde sağlanmakta ve idarenin görevlendirdiği memurlara boş olarak teslim edilmektedir. Gayrimenkul üzerine işgalci ya da kiracı tarafından bina inşa edilmiş ise 30 gün içinde yıktırılıp enkazın kaldırılması tebliğ edilir.

İlanları Karşılaştırın