HİSSE NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 648 Görüntüleme
  • A +
  • A -

HİSSE NEDİR?

HİSSE NEDİR?

Hisse, bir mal veya eşyanın mülkiyeti üzerinde maliklerin sahip olduğu paydır. Genellikle Medeni Kanun’ un çeşitli kollarında hisseden sıkça bahsedilmektedir. Bir eşya üzerinde hisse sahibi olunabileceği gibi kurum ortaklıkları da hisse sahibi olmaya örnek verilebilir. Bir şirkete ortak olmak için hisse senedi satın almak gerekmektedir.

HİSSE SENEDİ NEDİR?

Hisse senetleri anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan kıymetli evraklardır. Pay senedi olarak da adlandırılan hisse senedine sahip olmak o şirketin sermayesine senette belirtilen oranda sahip olmak demektir. Hisse senedi olan kişi o şirketin kar payını alabilir, oy kullanabilir, yönetimine katılabilir ve sermaye artırımına katılabilir.

Hisse senedi çıkarabilen kurumlar başta anonim şirketler, sigorta şirketleri, T.C Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşekkülleri gibi özel kanunlarla kurulan kurumlar ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerdir.

HİSSE SENEDİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri: Belli bir kişi adına yazılmış ve pay defterine o kişini adı yazılıysa o senet nama yazılıdır. Hisse senedi kimin elinde ise o kişiye ait olan hisse senedi de hamiline yazılı senettir.

Adi ve İmtiyazlı hisse senetleri: Sahiplerine eşit haklar tanıyan senetlerdir. İmtiyazlı senetler pay sahiplerine şirket yönetimine katılma, karı paylaşma ve oy verme hakkı tanır.

Bedelsiz ve Bedelli hisse senetleri: Şirketlerin iç kaynaklarından sermayeye aktardıkları tutarı belirten senetler bedelsiz senetlerdir. Şirketlerin yeni fon ve kaynak elde etmek için yüksek fiyattan sattıkları hisse senetleri bedelli hisse senedidir.

Primli ve primsiz hisse senetleri: Hisse senedinin üzerinde yazılı değer karşılığında ihraç edilen senetlere primsiz, üzerinde ki değerden daha fazla bir değerle ihraç edilen senetlere de primli hisse senedi denir.

Kurucu ve İntifa hisse senetleri: Yönetime katılma hakkı vermeyen, şirket karını paylaşma hakkı veren senetler kurucu hisse senetleridir. Şahısların hizmet veya alacakları karşılığında çıkarılan ancak ortaklık hakkı tanımayan senetler ise intifa hisse senedidir.

HİSSE SENEDİ ANALİZİ

Hisse senedi almakta ki amaç şirketlerin büyümesine bağlı olarak pay almak ve yatırım yapmaktır. Piyasa da şirketin değeri artış veya azalma gösterebilir. Bu yüzden her zaman kar etmek mümkün değildir. Hisse senedi alırken analiz yapmak ve şirketin geçmişteki piyasada dalgalanmalarından bilgi sahibi olmak önemlidir. Temel ve teknik analizler ile şirketin piyasa değerinin gelecekteki durumunu tahmin etmek gerekir.

İlanları Karşılaştırın