EVKAF NEDİR?
  • 07-03-2018
  • 775 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EVKAF NEDİR?

EVKAF NEDİR?

Evkaf, Arapça kökenli bir kelimedir. Günümüzde vakıf anlamında kullanılmaktadır. Osmanlı Döneminde Vakıf kuruluşlarına verilen isimdir. 2. Mahmut döneminde tüm vakıfların bağlı olduğu kuruma evkaf vekaleti denirdi. Bu kurum aynı zamanda yasaların şeriat kurallarına uygun yürütüldüğünü denetlerdi. 1924’ te kaldırılarak yerine Din İşleri Başkanlığı ve Vakıflar genel Müdürlüğü getirilmiştir.

Yine Osmanlı Döneminde kurulan Evkaf Nezareti ise tüm vakıfların yönetildiği kurumdu. 3 Mart 1923 yılında TBMM hükümeti tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü haline getirilmiştir.

VAKIF KANUNU

2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumlulukları 26800 sayılı Vakıflar Kanun hükümleri kapsamına alınmıştır. Tüzel kişilik kimliğine sahip vakıfların tanımı, kuruluş esasları, faaliyetleri ve mal edinmeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Türk Medeni Kanunu’ nun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan vakıflara mazbut vakıflar, eskilere ise mülhak vakıflar denmektedir.

Yeni vakıflar Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmakta ve faaliyet göstermektedirler. Vakıfların şube ve temsilcilikler açmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne amaçlarını yazılı olarak açıklamaları gerekir. Yeni vakıfların asgari mal varlığı her yıl meclis tarafından belirlenmektedir. Yabancı uyrukluların da Türkiye’ de yeni vakıf kurma hakları vardır. Bu vakıflar hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre kurulur ve yönetilirler.

Mazbut vakıflar Genel Müdürlük tarafından yönetilirken, mülhak vakıflar meclis tarafından atanan yöneticiler tarafından yönetilirler.

Cemaat vakıfları,  vakfın üyelerinin kendi aralarından seçtiği kişiler tarafından yönetilir.

Esnaf vakıfları da esnafın seçtiği yönetim kurulu tarafından mülhak vakıfların tabi olduğu hükümlere göre yönetilirler.

Vakıf yöneticileri, vakfın kuruluş amacına ve yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve faaliyet göstermek zorundadırlar. Vakfın gelirlerini amaçlara uygun kullanmak, vakfı zarara uğratmamak, denetim makamının tespit ettiği eksiklikleri zamanında tamamlamak vakıf yöneticilerinin ve yardımcılarının temel görevleridir.

İlanları Karşılaştırın