AKİTLİ İŞLEMLER NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 617 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AKİTLİ İŞLEMLER NEDİR?

AKİTLİ İŞLEMLER NEDİR?

Akitli işlemler, bir ya da daha fazla muhatabın beyanı ile Tapu Müdürlükleri’nde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir.

AKİTLİ İŞLEMLER NELERDİR?

Tapu Kanunu’nun 26. maddesine göre mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili işlemlerin resmi senet düzenlenerek yapılması belirtilmiştir.

Akitli işlem yapılan uygulamalar;

Bağımsız bölüm ilavesi, Devre mülk, irtifak, intifa, geçit hakları, mal devri, ipotekler, kat mülkiyeti,kat irtifakı, miras payı devri, sükna, taşınmaz yükü, trampa, inşaat hakkı velayetten mal alımı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kamulaştırılan malların sahiplerine iadesi,  hükümlü adına kayıtlı taşınmazın satışı, kısıtlamalı satış, satış kamulaştırma, kaynak hakkı, su, gaz, elektrik sözleşmeleri, taksim gibi işlemlerdir.

AKİTSİZ İŞLEMLER NELERDİR?

İntifa hakkından vazgeçme, malikin ölümü ya da intifa süresinin bitimi ile terkin istemi

Bir taşınmazın cins değişiklik işlemleri

Aile konutuna yapılan şerhler

Vasiyetname tenfiz istemi

Finans kuruluşları, bankalar ve kamu tüzel kişilerinin terkin istemleri

Tarafı bulunmayan, hak sahibinin ya da hissedarların tek taraflı beyanları ile kurulan tescil istem belgeleri

Tapu kütüğüne yanlış işlenmiş kayıtların aslına uygun olarak düzeltme işlemleri

Malikin tek kişi olması halinde kat irtifak ve kat mülkiyeti istemi

Gayrimenkule ilişkin eşyaların, kütükte beyan sütununa yazdırılması, teferruatın yazım istemi

Bir gayrimenkulün satışa çıkarılması halinde, diğer alıcılara kıyasla öncelikli satın alma hakkı tanıma istemi

Noter tarafından düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesinin şerhi

Noterce düzenlenmiş satış vaadinin şerhler sütununa tescili istemi

Mirasın taksimi ve intikali

Kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin üyelere tescili işlemi

Birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) istemi

Yapı kooperatiflerinin üyeler adına tescil edilme istemi

Kira sözleşmesinin, şerhler sütununa kayıt edilmesi suretiyle kira şerhi istemi

Elbirliği mülkiyetinden müşterek mülkiyete geçilmesi

İpotek Alacağının Temliki

İpotek Terkini İstemi

Ünvan Değişikliği İstemi

İlanları Karşılaştırın