AKİTSİZ İŞLEMLER NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 619 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AKİTSİZ İŞLEMLER NEDİR?

AKİTSİZ İŞLEMLER NEDİR?

Akitsiz işlemler, Tapu Kanunu ile belirlenmiş Tapu Sicil Müdürlükleri’nde hak sahibi veya malikinin tek taraflı beyanı ile yapılan işlemlerdir. Ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan resmi senet yerine tescil istem belgesi ile yapılan işlemlerdir.

AKİTSİZ İŞLEMLER NELERDİR?

Tapu Müdürlükleri’nde tescil istem belgesi düzenlenerek yapılan akitsiz işlemler apu Kanununun 26. maddesinin dışında kalan işlemlerdir. Bunalr;

İntifa hakkından vazgeçme, malikin ölümü ya da intifa süresinin bitimi ile terkin istemi

Bir taşınmazın cins değişiklik işlemleri

Aile konutuna yapılan şerhler

Vasiyetname tenfiz istemi

Finans kuruluşları, bankalar ve kamu tüzel kişilerinin terkin istemleri

Tarafı bulunmayan, hak sahibinin ya da hissedarların tek taraflı beyanları ile kurulan tescil istem belgeleri

Tapu kütüğüne yanlış işlenmiş kayıtların aslına uygun olarak düzeltme işlemleri

Malikin tek kişi olması halinde kat irtifak ve kat mülkiyeti istemi

Gayrimenkule ilişkin eşyaların, kütükte beyan sütununa yazdırılması, teferruatın yazım istemi

Bir gayrimenkulün satışa çıkarılması halinde, diğer alıcılara kıyasla öncelikli satın alma hakkı tanıma istemi

Noter tarafından düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesinin şerhi

Noterce düzenlenmiş satış vaadinin şerhler sütununa tescili istemi

Mirasın taksimi ve intikali

Kooperatiflerinin inşa ettikleri konut ve iş yerlerinin üyelere tescili işlemi

Birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) istemi

Yapı kooperatiflerinin üyeler adına tescil edilme istemi

Kira sözleşmesinin, şerhler sütununa kayıt edilmesi suretiyle kira şerhi istemi

Elbirliği mülkiyetinden müşterek mülkiyete geçilmesi

İpotek Alacağının Temliki

İpotek Terkini İstemi

Ünvan Değişikliği İstemi

AKTİF İŞLEMLER NEDİR?

Bağış Geçit Hakkı, Hükümlü Adına Kayıtlı Taşınmazın Satımı, İntifa Hakkı, oturma hakkı, velayeten taşınmaz mal alımı, ölünceye kadar bakma akdi, resmi senet, trampa, taksim, geçit hakkı, kat mülkiyeti ve irtifakı gibi işlemler akitli işlemlerdir.

İlanları Karşılaştırın