AFET KANUNU NEDİR
  • 04-03-2018
  • 741 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AFET KANUNU NEDİR

Afet, aniden başlayan büyük çapta fiziki, ekonomik, sosyal kayıpların yaşandığı, can ve mal kaybına yol açan doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olaylara denir. Afetlerde doğal dengenin bozulması ve hayatın kesintiye uğraması söz konusudur. Afetler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır. Beşeri insan kaynaklı yangınlar, erozyonlar, hava kirliliği gibi olaylardır. Doğal afetler ise deprem, sel, çığ, fırtına, yıldırım düşmesi gibi doğa olaylarıdır.

Afet bölgelerinde meydana gelen zararların giderilmesi, afet riski taşıyan bölgelerde uygulanacak yardım ve tedbirler kanunlarla hükme bağlanmıştır. Bunlar 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunlardır.

7269 SAYILI AFET KANUNU

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, deprem, yangın, sel, çığ gibi afetlerde zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan yerlerde yapılacak yardım ve alınacak tedbirleri belirtmektedir. Zarar gören yerlerde afetin genel hayata etkisi göz önünde bulundurularak alınacak kurallar ve tedbirler İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir ve uygulanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı alınır.

6306 SAYILI AFET KANUNU

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da afet riski taşıyan bölgelerdeki riskli binaların bulunduğu arsalarda, gerekli standartlara uygun, güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlamak için iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerin nasıl yapılacağı konusunda usul ve esaslar belirtilmektedir. Bu kanuna kentsel dönüşüm kanunu da denmektedir. Bu kanuna göre tapusuz ve tapulu hak sahiplerinin de hakları düşünülerek mağdur olmamaları düşünülmüştür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye ve Toplu Konut İdaresi bu kanunla yetkilendirilmiştir.

İlanları Karşılaştırın