AFET BÖLGESİ NEDİR
  • 04-03-2018
  • 814 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AFET BÖLGESİ NEDİR

Doğal afet, aniden başlayan büyük çapta fiziki, ekonomik, sosyal kayıpların yaşandığı, can ve mal kayıplarına yol açan olaylardır. Doğal afetler oluşum nedenlerine göre farklılık gösterirler. Jeolojik afetler deprem, heyelan, yanardağ patlaması ve volkan püskürmeleridir. Teknolojik afetler, sınai ve baraj patlamalarıdır. Meteorolojik afetler ise sel, çığ, kuraklık, fırtına, hortum gibi olaylardır.  Bunların dışında doğal olmayan insan eliyle oluşan afetlerde bulunmaktadır. Yangın, trafik kazaları, terör olayları gibi insani afetler sayılabilir. Bu afetlerin meydana geldiği, can ve mal kaybının yaşandığı bölgelere afet bölgesi denir.

7269 SAYILI AFET KANUN

7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, deprem, yangın, sel, çığ gibi afetlerde zarar gören veya zarar görmesi muhtemel olan yerlerde yapılacak yardım ve alınacak tedbirleri belirtmektedir. Zarar gören yerlerde afetin genel hayata etkisi göz önünde bulundurularak alınacak kurallar ve tedbirler İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir ve uygulanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı alınır.

AFET BÖLGESİ İLANI

Afet bölgesinde meydana gelen hasarlar, hasarın olduğu alanın büyüklüğü, afetin gücü, can ve mal kaybı, alt yapı hasarları gibi afetin bilançosu değerlendirilir. Bu zararlar doğrultusunda bölgeye yapılacak yardım ve destekler, alınacak tedbirler ve önlemler İmar ve İskan Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikle belirlenerek bölge valisinin onayı ilan edilir.

Afet bölgelerinde meydana gelen zararların giderilmesi, afet riski taşıyan bölgelerde uygulanacak yardım ve tedbirler kanunlarla hükme bağlanmıştır. Bunlar 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunlardır.

Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarda belediyeler, bunun dışında kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu kanun hükümlerini sağlamakla yetkilidirler.

İlanları Karşılaştırın