İMAR UYGULAMASI NEDİR?
  • 09-03-2018
  • 2,018 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İMAR UYGULAMASI NEDİR?

İMAR UYGULAMASI NEDİR?

Yerleşim alanları içindeki tüm yapılaşma ve arazi kullanımına ait tüm kararların, çevre, sağlık, ekonomi ve planlama kriterleri çerçevesinde düzenlenip uygulama düzeninin yapılması ve yerleşim kararlarının nasıl olacağına karar vermek gerekmektedir. Bu amaç ile belediye ve valilik tarafından uzman kişiler eşliğinde yapılan tüm planlama faaliyeti ve bunun sonuçları imar uygulaması olarak değerlendirilir.

İmar uygulamalarının ilk aşaması imara konu olan alanın ve alanın sınırlarının kesinleştirilmesi ve işaretlenmesi işleridir.  Bunları takiben mevcut kararların harita üzerine işlenmesi ve gerekli harita revizyonlarının yapılması ve sonuçta parselasyon haritalarının hazırlanmasıdır sağlanır. Tüm bu çalışmalar, tapu kayıtları temini, ayırma çapı düzenlenmesi, ortaklık paylarının hesaplanması, gibi mevcut belge ve dokümanlar kullanılarak yapılır.

İmar uygulaması sırasında alınacak kararları 3194 sayılı İmar Hukuku’nun 18. Maddesi düzenler. Bu madde çerçevesinde imar sınırları, mücavir alan içindeki alanlarda belediyeler, bunların dışındaki alanlarda valilik yetkisi ile yapılı ve boş arsa ve araziler sahiplerinin, hisseli pay sahiplerinin rızasına bakılmaksızın planlanan imar kararları çerçevesinde gerekli görülen ada ve parsellere ayırabilir. Bu Sırada mevcut eski parseller kesilebilir veya birleştirilebilinir. Bazı parsel sahiplerinin ada içindeki konumlarında değişiklikler olabilir. Kesintiye uğrayan alanlar yeşil alan gibi kamu yararı gözetilerek yol, park, yeşil alan, okul, ibadethane ve çocuk bahçesi gibi hizmetler için kullanılabilir. İmar uygulama kararları resen alınır.

İmar uygulaması alanlarında yeni düzenlemelerin getirdiği değer artışı parsel düzenlemelerinde kullanılan kesme birleştirmeden doğan kayıplara karşılık olarak düzenleme ortaklık payı adı altında dengelenir. İmar Yönetmeliği’ne göre düzenleme ortaklık payı ile arsa ve arazinin toplam alanının %35’ine kadar olan kesintilere izin verir. Bu oranın üzerine çıkılması durumunda söz konusu taşınmazın kamulaştırma bedeli hak sahibine ödenir.

İmar uygulamalarında yürütmenin durdurulması için dava açılabilir. İptal davası için imar uygulamasının yapıldığı yerdeki yerel idare mahkemeleri yetkilidir.

İlanları Karşılaştırın