BEYAN DEĞERİ NEDİR?
  • 09-04-2018
  • 637 Görüntüleme
  • A +
  • A -

BEYAN DEĞERİ NEDİR?

BEYAN DEĞERİ NEDİR?

Emlak Vergisi Kanun’una göre gayrimenkul sahiplerinin yılın belirlenmiş dönemlerinde Belediyelere verdikleri değere emlak beyan değeri denir. Bu bedel belediyelerce belirlenmekte ve kayıt değeri olarak da adlandırılmaktadır.

Emlak beyan değeri hesaplanırken iki önemli husus dikkate alınır. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve duyurulan, binanın metrekaresine göre değişen inşaat maliye değeri hesaplanır. Diğer önemli husus ise emlağın üzerine inşa edildiği arsa ve arsa payı değeridir. Bundan da anlaşılan emlak beyan değerinde hem bina vergisi hem de arazi vergisi ayrı değerlendirilmektedir.

Ayrıca tapu harçlarına esas matrah hesaplaması yapılırken, emlak beyan değerine sonraki her yıl için belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı uygulanır ve bulunan değerden az olmamak şartı ile tarafların beyan ettikleri değer üzerinden Tapu Harcı hesaplanır.

Bina vergisi hesaplanırken gayrimenkul sahibi ve hissedarlarının yazılı beyanı üzerinden hesap yapılır. Bu değer Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği değerden düşük olmamalıdır. Eğer düşükse Vergi dairesi bu beyanı olması gereken maliyet bedeli seviyesine getirerek mükellefe bu durumu bildirir.

Arazi vergisi hesaplamalarında da mükelleflerin beyan edecekleri değer, Vergi Usul Kanunu’ nun belirttiği değerden düşük olmamalıdır. Düşük olması durumunda yine Vergi Dairesi bu bedeli olması gereken seviyeye yükseltecektir.

Vergiden geçici ya da sürekli muaf olan kişilerinde emlak vergi beyannamesi vermesi gerekmektedir. Aynı bölgede aynı şahsa ait tüm gayrimenkullerin beyan değerleri aynı beyannamede birleştirilerek beyan edilmektedir.

Emlak Beyan değerini gayrimenkul sahibi olan mükellef alabilir. Eğer vergi borcu varsa önce onu ödemesi ve daha sonra emlak beyan değerini alması gerekir.

Gayrimenkul sahipleri emlak vergi beyan değerini öğrenmek için www.turkiye.gov.tr/belediye-listesi adresinden bilgi alabilirler.

İlanları Karşılaştırın