ANTREPO NEDİR?
  • 04-03-2018
  • 1,155 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ANTREPO NEDİR?

ANTREPO NEDİR?

Gümrüklere gelen ticari malların konulup korunduğu açık ve kapalı alanlara antrepo denir. Yurtdışından gelen ve yurt dışına gönderilecek olan ticari mallar gümrük işlemleri tamamlanana kadar antrepolarda muhafaza edilmektedir. Mallar bu antrepo denen depolarda bekletilirken gümrük işlemleri yapılır ve işlemler tamamlandıktan sonra geçişleri yapılır. Antrepolar Gümrük Kanunlarına göre kurulmaktadır.

ANTREPO REJİMİ

Gümrüğe gelen ticari mallar antrepolarda uygun koşullarda muhafaza edilmeleri süresince vergiden muaftırlar. Gümrükteki mallar antrepolarda süresiz kalabilmektedir. Bu zaman içinde ticari mallara vergi uygulanmaz.

ANTREPO BEYANNAMESİ

Antrepoya girecek her eşya için antrepo beyannamesi düzenlenmeli ve tescil edilmelidir. Bu beyanname olmadan eşyaların antrepoya alınması söz konusu değildir. Beyanname, eşyaların sahibi ya da vekili tarafından düzenlenerek 2 iş günü içinde tescil ettirilmesi gerekir. Bu süre içinde eşyalar geçici depolarda tutulur. Antrepo sahibinin beyanname düzenlenmesinde sorumluluğu yoktur. Antrepo beyannamesi hazırlanıp tescil edildikten sonra muayene memuru eşyaların sayımını, kontrolünü yapar ve eşyalar antrepoya alınır.

Antrepoda bulunan eşyaların başka bir antrepoya sevk edilmesi için Gümrük İdaresine başvuruda bulunmak gerekir. Yeni antrepo beyannamesi hazırlamak gerekir.

ANTREPO ÇEŞİTLERİ

Antrepolar genel ve özel olmak üzere 2 çeşittir. Herkes tarafından kullanılabilen eşyaların depolandığı antrepolar genel antrepolardır. Sadece şirket sahibinin eşyalarının konulduğu ise özel antrepolardır. Bunlarda kendi içlerinde özelliklerine göre farklı tiplere ayrılırlar.

Genel Antrepolar: A, B, F tipleri

A Tipi Antrepo,  şirket sahibinin stok kayıtlarını tuttuğu antrepodur. A tipi antrepoya antrepoya konulan eşyada herhangi bir eksiklik varsa gümrük vergilerini işletici ödemeye sorumludur. Genel ihtiyaçların giderilmesi için açılan ve kira geliri getiren antrepolardır.

B Tipi Antrepoya konulan eşyadan eşya sahibi sorumludur. Antrepo beyannamesi kullanıcı tarafından hazırlanır. Antrepo işleticisi sadece kiraya verir, stok kaydı tutulmaz.  İşlemler beyanname üzerinden yürütülür.

F tipi antrepo, gümrük idarelerince işletilir. Geçici depolama yerlerini de kapsar. Stok kaydı yerine gümrük kaydı üzerinden işlem yapılır.

Özel Antrepolar: C,D, E tipleri

C Tipi Antrepo, işleticinin kendisine ait depolardır. Bu antrepoya konulacak eşyalar listede olan eşyalardır ve liste haricinde eşya koymak için Gümrük Genel Müdürlüğü’nden izin almak gerekir.

D Tipi antrepo da işleticinin kendisine ait depolardır. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymeti ve miktarı dikkate alınarak vergileri hesaplanır ve serbest dolaşıma sokulabilir. Antrepo beyannamesinde söz konusu eşyaların kıymeti, miktarı ve niteliği ayrıntılı bir şekilde ifade edilmelidir.

E Tipi antrepo da işleticinin kendisine ait depolardır.  Depolama yerinin antrepo olarak belirtildiği veya depolama yeri olmasa da eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir. Antrepo stok kayıtları işletici tarafından tutulur, Gümrük İdaresi tarafından kontrol edilir.

İlanları Karşılaştırın