TABİ SEMERELER NEDİR
  • 19-04-2018
  • 1,453 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TABİ SEMERELER NEDİR

TABİ SEMERELER NEDİR?

Bir maldan elde edilen ürünlere semere denir. Tabi semere ise malın kendinden kaynaklanan ürünleridir. Tabi semere bir hukuk terimidir ve doğal semere olarak da anılmaktadır. Bir ağacın meyveleri, tarladan elde edilen pamuk, buğday, tütün gibi bitkiler ve kira sözleşmesinden kazanılan kira tabi semerelere örnek olarak verilebilir.

Semereler doğal ve medeni semere olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal semereler kendiliğinden olan, medeni semere ise hukuki işlemlerden doğan semerelerdir. Medeni semere de bir eşyadan veya bir alacaktan hukuki işlem sonucunda elde edilen dönemsel edinimlerdir.

Emlak literatüründe tabi semereler kira sözleşmeleri için kullanılmaktadır. Kira sözleşmesi iki taraflı yapılan, belli bir kira karşılığında kiracıya bir malın kullanma hakkı, mal sahibine de malın semerelerinden yararlanma hakkı doğuran sözleşmedir. Kira sözleşmelerinde karşılıklı borç yüklenilmekte, bir tarafa malın kullanımı diğer tarafa da kiranın semerelerinden kullanma hakkı doğar.

İntifa haklarında da doğal semereden yararlanma söz konusudur. İntifa hakkı malikin bir malı kullanma ve semerelerinden faydalanma hakları ile bir şahıs lehine devredilir. Paylı mülkiyette ecrimisile yani haksız işgale konu olan gayrimenkullerde paydaşlar intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ancak tabii ve hukuki semere getiren gayrimenkullerde intifadan men şartı aranmaz. Bu durumda davalının kiraya vererek kullanmış olduğu yer var ise intifadan men şartına gerek kalmaksızın ecrimisil isteğinde bulunulabilir.

Bir malın maliki, onun tabi semerelerinin de malikidir. Bu tabi semereler, dönemsel olarak elde edilen doğal ve hakiki ürünler olup belli bir amaca yönelik olarak elde edilirler. Tabi semereler maldan ayrılıncaya kadar onun bütünleyici parçası sayılmaktadır.

Tabi semereler, şufa hakkı yani öncelikli alım hakkı bakımından ele alındığında söz konusu kiracının, müşterin sahipliğinde iken önem kazanmaktadır.

İlanları Karşılaştırın